De Algemene Voorwaarden van Firma van Aalst zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden bestemd voor detailhandelsbedrijven die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo. Tevens zijn deze aangevuld/verandert mede omdat Firma van Aalst een webshop heeft.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Firma van Aalst is lid van de vereniging Landelijke Organisatie Dibevo. Hiermee zijn op alle overeenkomsten tussen Firma van Aalst en haar klanten de Algemene Voorwaarden voor de detailhandel in de gezelschapsdierenbranche van de vereniging Landelijke Organisatie Dibevo bij Firma van Aalst van toepassing.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon die of een onderdeel van het bedrijf van die natuurlijke of rechtspersoon dat zich, in dit geval, als webshop bezighoudt met verkoop en/of dienstverlening en lid is van de brancheorganisatie Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo, hierna te noemen “Firma van Aalst”.
De klant: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.
Overeenkomst: elke overeenkomst betreffende verkoop of dienstverlening tussen de ondernemer en de klant.
Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Producten: alle producten die het onderwerp zijn van een overeenkomst.
Diensten: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van een overeenkomst.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
Firma van Aalst

Rembrandtlaan 3

7242 DA, Lochem

Tel: 0573 251036

KVK: 08008370

BTW: 8007.23.168.B.01

Email: info@firmavanaalst.nl

hierna te noemen: Firma van Aalst

Artikel 3: Toepasselijkheid
1)    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst en overeenkomst op afstand die tussen Firma van Aalst en haar klanten wordt gesloten.
2)    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Firma van Aalst zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3)    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4: Het aanbod
1)    Alle aangeboden producten en diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of omschreven. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
2)    Het aanbod omvat zodanige informatie dat het voor de klant duidelijk is wat zijn rechten of verplichtingen zijn indien hij het aanbod aanvaardt en bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen:
a) een zo nauwkeurig mogelijke opgave van getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen, dan wel gebruiksaanwijzingen die voor het aanbod noodzakelijk zijn;
b) de prijs inclusief belastingen en het bedrag van de bezorgkosten;
c) de wijze van betaling en – indien van toepassing – vermelding dat en op welke manier betaling in termijnen mogelijk is;
d) de gedragscodes waaraan Firma van Aalst zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen:
e) de uitvoering/de verpakking waarin de producten worden geleverd en een aanwijzing voor het gebruik;
f) het eventuele recht van retournering en de wijze van gebruikmaking daarvan;
g) de vermelding dat op de overeenkomst deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
3)    Levering op bestelling geschiedt na schriftelijke, elektronische of telefonische opdracht door de klant, tenzij tussen klant en Firma van Aalst anders is overeengekomen.

Artikel 5: De overeenkomst
1)    De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant.
2)    Deze overeenkomst gaat in wanneer het bestelproces door de klant is afgerond en akkoord gegeven. Zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch.
3)    Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Firma van Aalst onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
4)    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Firma van Aalst passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische opdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Firma van Aalst daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5)    Firma van Aalst kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Firma van Aalst op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6)    Firma van Aalst zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a)    het bezoekadres van de vestiging van Firma van Aalst waar de klant met klachten terecht kan;
b)    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c)    de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d)    de in artikel 4 lid 2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Firma van Aalst deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e)    de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan 1 jaar of van onbepaalde duur is;
7)    Indien Firma van Aalst zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5a: Herroepingsrecht bij levering van producten
1)    Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant. Na deze melding heeft de klant nogmaals veertien (14) dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen.
2)    Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Firma van Aalst retourneren, conform de door Firma van Aalst verstrekte redelijke en duidelijk instructies.
3)    Wanneer Firma van Aalst niet heeft voldaan aan haar informatieplicht zoals de in artikel 4 lid 6 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal drie maanden en zeven werkdagen. Wanneer Firma van Aalst in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat zij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen.

Artikel 5b: Herroepingsrecht bij levering van diensten
1)    Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2)    Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht zal de klant zich richten naar de door Firma van Aalst bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6: Kosten in geval van herroeping
1)    Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en al zijn bestelde producten retour zendt, dan zijn de reeds in rekening gebrachte bezorgkosten niet verschuldigd. .
2)    Wanneer de klant voor een deel van zijn bestelde producten gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan zijn de reeds in rekening gebrachte bezorgkosten derhalve wel, in zijn geheel, verschuldigd.
3)    Indien de klant een bedrag betaald heeft en gebruik maakt van het in artikel 6 lid 1 vermelde, zal Firma van Aalst dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7: Uitsluiting herroepingsrecht
1)    Indien de klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Firma van Aalst alleen worden uitgesloten indien Firma van Aalst dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2)    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a)    die door Firma van Aalst tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
b)    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c)    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d)    die snel kunnen bederven of verouderen;
e)    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Firma van Aalst geen invloed heeft;
f)    voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
3)    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a)    betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b)    waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c)    betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: De prijs en/of prijswijzigingen
1)    De prijs, vermeldt in het aanbod, is inclusief BTW.
2)    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
3)    In afwijking van het vorige lid kan Firma van Aalst producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Firma van Aalst geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
4)    Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de aflevering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
5)    Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Firma van Aalst dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
6)    De klant heeft recht van ontbinding als vanaf drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de aflevering, de prijs wordt verhoogd.

Artikel 9: Conformiteit
1)    Firma van Aalst staat ervoor in dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). Firma van Aalst staat er bovendien voor in dat de producten die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsook voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2)    Firma van Aalst staat ervoor in dat de door haar verrichte diensten beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
3)    Een door Firma van Aalst, leverancier of producent als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Firma van Aalst jegens Firma van Aalst kan doen gelden op grond van de wet en/of overeenkomst op afstand.

Artikel 10: De levering en/of bezorging
1)    Firma van Aalst zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2)    Als plaats van levering geldt het adres dat de klant kenbaar heeft gemaakt aan Firma van Aalst als ‘Bezorgadres’.
3)    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Firma van Aalst geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed toch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4)    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Firma van Aalst het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terugbetalen.
5)    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Firma van Aalst zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor Firma van Aalst.
6)    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Firma van Aalst tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11: Betaling
1)    Bij bestelling kan er door de klant worden gekozen voor verschillende betaalmogelijkheden:
a)    Betaling geschiedt veelal à contant aan Firma van Aalst of een natuurlijk persoon die handelt namens Firma van Aalst, bij bezorging van de bestelling aan de klant.
b)    Betaling kan ook worden gedaan via vooruitbetaling per bank. De door de klant verschuldigde bedragen inclusief bezorgkosten dient te worden voldaan via vooruitbetaling per bank na bestelling van de producten dan wel uiterlijk binnen drie dagen na bestelling van de producten. Indien betaling uitblijft wordt de bestelling niet geleverd. Pas nadat het verschuldigde is betaald door de klant wordt de bestelling binnen drie werkdagen geleverd, tenzij anders is overeengekomen met de klant. Indien gekozen wordt voor vooruitbetaling kan dit worden voldaan op rekeningnummer/IBAN: NL35INGB0006934987 t.n.v. Firma van Aalst.
2)    De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Firma van Aalst te melden.

Artikel 12: Niet-tijdige betaling
1)    De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum, welke 7 dagen na ontvangst bestelling is. Firma van Aalst zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen acht dagen na schrijfdatum van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
2)    Als na het verstrijken van de eerste betalingsherinnering nog steeds niet is betaald zal Firma van Aalst een tweede betalingsherinnering zenden, inclusief € 5,00 aan administratiekosten en geeft ze de klant de gelegenheid binnen vijf dagen na schrijfdatum van de tweede betalingsherinnering alsnog te betalen.
3)    Als ook na het verstrijken van de tweede betalingsherinnering nog steeds niet is betaald zal Firma van Aalst de vordering definitief uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder of incassobureau. De klant zal aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende renten en incassokosten.
4)    Indien er telefonisch of per mail contact is gelegd over een eventuele betalingsregeling, zal Firma van Aalst dit schriftelijk bevestigen. Hierin zal ook worden aangegeven wanneer de betalingen in termijnen moeten worden voldaan. Bij het uitblijven van een betaling zal Firma van Aalst de vordering overdragen aan een gerechtsdeurwaarder of incassobureau. De hoge gevolgkosten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en –overdracht
Firma van Aalst kan de eigendom voorbehouden zolang de klant niet volledig heeft betaald. De klant wordt in dat geval pas eigenaar van de goederen als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan Firma van Aalst heeft voldaan.

Artikel 14: Garantie
1)    Firma van Aalst garandeert gedurende een termijn van 6 maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na de aflevering. De klant heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de klant recht op herstel, schadeloosstelling en ontbinding van de overeenkomst die hem op grond van de wet zijn toegekend.
2)    Indien de aankoop een plant of dier betreft, zal Firma van Aalst aan de klant de essentiële informatie verschaffen voor een juist gebruik van de plant, c.q de gezondheid en een juiste verzorging van het dier, waarbij mede aangesloten wordt op door de klant verschafte informatie.
3)    Firma van Aalst staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van onzorgvuldige verzorging of ondeskundig gebruik van het geleverde of die het gevolg zijn van veranderingen die de klant of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Firma van Aalst in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van gebreken.
4)    Bij een beroep op de garantie dient het aankoopbewijs/factuur door de klant te worden overlegd.
5)    De klant behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en lid 2 is bepaald omtrent de door Firma van Aalst afgegeven garantie.

Artikel 15: Niet-nakoming van overeenkomst
1)    Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2)    Firma van Aalst heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de klant tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3)    Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt.
4)    Indien op de overeenkomst een (vooruit) betaling betrekking heeft en deze overeenkomst niet tot stand komt, of wordt ontbonden zal de klant het (aan)betaalde bedrag gerestitueerd krijgen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid
1)    Firma van Aalst is tegenover de klant aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van een tekortkoming voor schade, die het gevolg is van een tekortkoming, die aan Firma van Aalst is toe te rekenen of voor haar risico komt, aan personen in haar dienst, dan wel aan personen die door haar zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de klant zijn opgedragen.
2)    De klant is tegenover Firma van Aalst aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Artikel 17: Klachten
1)    Firma van Aalst beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2)    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch worden ingediend bij Firma van Aalst tijdig nadat de klant de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.
3)    Bij Firma van Aalst ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Firma van Aalst binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 18: Geschillenregeling
1) Geschillen tussen klant en Firma van Aalst over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Firma van Aalst te leveren of geleverde goederen, kunnen zowel door de klant als door Firma van Aalst aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Gezelschapsdieren, Bordenwijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
2) Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst bij Firma van Aalst heeft ingediend.
3) Het uit de klacht voortvloeiende geschil dient uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4) Wanneer een klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Firma van Aalst aan deze keuze gebonden. Indien Firma van Aalst een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet zij de klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Firma van Aalst dient daarbij aan te kondigen, dat men zich na het verstrijken van de genoemde termijn vrij zal voelen het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5) Bij haar uitspraak zal de Geschillencommissie het voor haar geldende reglement in acht nemen. Op verzoek wordt dit reglement toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie hebben het karakter van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding (het zogenaamde klachtengeld) verschuldigd.
6) Uitsluitend de burgerlijke rechter, dan wel de Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 19: Nakominggarantie
De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo staat voor de klant borg voor de nakoming van het door de geschillencommissie gewezen bindend advies.

Artikel 20: Afwijking van de Algemene Voorwaarden
Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

Artikel 21 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.